„Monitor Wielkopolski” powstał na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r.
Pierwszy numer „Monitora” ukazał się w końcu marca 2001 r. Pismo było wydawane przez Wielkopolski Ośrodek Promocji i Informacji, następnie przez Wielkopolskie Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej, a później przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie. Od stycznia 2008 r. wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku. Redakcja „Monitora Wielkopolskiego” znajduje się w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmiku.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z 29 września 2003 r. zmienił statut pisma, dostosowując go do nowych zadań. Zgodnie z sugestią Społecznej Rady Programowej, najistotniejszą zmianą było skierowanie magazynu „do mieszkańców Wielkopolski” (pierwotnie pismo adresowane było do „samorządów i ludzi związanych z samorządami lokalnymi oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego”). W rezultacie tej decyzji w latach 2005-2006 „Monitor Wielkopolski” wydawany był jako 12-stronicowa wkładka do „Gazety Poznańskiej”. Od grudnia 2006 roku do grudnia 2008 roku „Monitor Wielkopolski” ukazywał się jako wkładka do „Głosu Wielkopolskiego”. Przez kolejne dwanaście miesięcy dołączany był do wielkopolskiej mutacji „Gazety Wyborczej”.
Po zmianach wprowadzonych w 2007 roku „Monitor” wydawany jest w odświeżonej szacie graficznej, w objętości 16 stron (w wyjątkowych przypadkach zwiększanej do 20 stron). Obecnie „Monitor” ukazuje się w nakładzie około 170 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w każdy drugi piątek miesiąca z dziennikami „Głos Wielkopolski” i „Gazeta Wyborcza”. Od kwietnia 2016 r. wkładkowany jest również do wybranych tygodników lokalnych w wielkopolskich powiatach.